Algemene Voorwaarden

Aan de deelname aan een van de producties van Stichting Sidera Theaterproducties zitten algemene voorwaarden verbonden. Ieder lid van Sidera Theaterproducties vinkt aan akkoord te gaan met deze voorwaarden wanneer hij of zij zich aanmeldt voor de audities. Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden terug te lezen. Het betreft hier de algemene voorwaarden voor seizoen 2022-2023.

Algemene Voorwaarden 2022-2023

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle deelnemers aan (en betalingsplichtigen
  van) een productie van Stichting Sidera Theaterproducties.
 • In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van
  Stichting Sidera Theaterproducties.
 • Stichting Sidera Theaterproducties verwacht van haar leden een grote mate van
  betrokkenheid met Stichting Sidera Theaterproducties. Van leden wordt verwacht dat zij (in
  wederzijds overleg) diensten verrichten ter bevordering van Stichting Sidera
  Theaterproducties, zowel intern, als extern.

Inschrijving en deelnemerschap

 • Een deelnemer is lid van Stichting Sidera Theaterproducties voor de duur van één seizoen. Een seizoen begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het eerstvolgende jaar.
 • Inschrijven kan uitsluitend door invulling van het aanmeldformulier.
 • Inschrijven is alleen mogelijk als de deelnemer op 1 september tussen de 18 en 30 jaar is.
 • Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Deelnemers aan een productie van Stichting Sidera Theaterproducties zijn verplicht deel te nemen aan de audities. Voor het houden van de audities organiseert Stichting Sidera Theaterproducties een auditiedag. Als potentiële deelnemers verhinderd zijn in het bijwonen van deze auditiedag, kan er in overleg met het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties en de docenten een alternatief gezocht worden.
 • Het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties stelt in overleg met docenten een limiet aan deelnemers aan een productie.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen heeft Stichting Sidera Theaterproducties het recht om een productie niet door te laten gaan.
 • Instromen gedurende een seizoen is (indien er plaats is) mogelijk. Bij instromen betaalt u een bedrag naar rato.
 • Stichting Sidera Theaterproducties behoudt zich het recht om een deelnemer, met opgave van reden(en), te weigeren of te ontzeggen.
 • Stichting Sidera Theaterproducties behoudt zich het recht om een deelnemer niet langer te laten meedoen, indien hij of zij niet bijdraagt aan een goede groepssfeer en/of afwezig is zonder geldige reden.
 • Een deelnemer heeft het recht gedurende het seizoen zijn/haar lidmaatschap op te zeggen. Dit kan uitsluitend in overleg met docenten en het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties. Restitutie van de contributie is niet mogelijk.

Contributie

 • Deelnemers aan een productie van Stichting Sidera Theaterproducties zijn verplicht om contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het bestuur van
  Stichting Sidera Theaterproducties, en is exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld.
 • Na een succesvolle auditie ontvangt u in september een factuur voor de contributie. Op de
  factuur wordt aangegeven wanneer de contributie op de rekening van Stichting Sidera
  Theaterproducties dient te staan.
 • Bij problemen met betrekking tot de betaling van de contributie dient ruim voor de uiterste
  betalingsdatum contact opgenomen te worden met de penningmeester.
 • Afwezigheid tijdens de repetities ontheft u niet van de betalingsverplichting van de
  verschuldigde contributie en schept niet het recht op vermindering van de contributie.
 • Na betaling is er geen mogelijkheid voor restitutie van de contributie.
 • Bij betalingsachterstand behoudt Stichting Sidera Theaterproducties zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de repetities en de voorstelling.
 • Wanneer een deelnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Gemaakte kosten voor incassering en wettelijke rentes zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

Repetities en voorstellingen

 • Repetities worden gehouden op een vaste locatie, op een vast tijdstip, te kiezen en faciliteren door het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties. De gekozen locatie en het tijdstip kunnen incidenteel gewijzigd worden na overleg tussen deelnemers, docenten en het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties.
 • Repetities kunnen in wederzijds overleg tussen leden, docenten en het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties in- of afgelast worden.
 • In geval van een zieke docent zal Stichting Sidera Theaterproducties ten allen tijde trachten passende vervanging te vinden.
 • Deelname aan repetities, repetitiedagen, technische doorloop, generale repetitie en eindshow is verplicht. Iedereen wordt geacht hieraan deel te nemen, behoudens ziekte en/of andere (dringende) redenen.
 • Om de voortgang en kwaliteit van de repetities te waarborgen, wordt van alle deelnemers verwacht dat zij voorbereid en op tijd aanwezig zijn.

Beeldmateriaal

 • In opdracht van Stichting Sidera Theaterproducties kan beeldmateriaal worden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicaties in diverse media of door Stichting Sidera Theaterproducties zelf. Dit kan zich uiten in brochures, op sociale media en op de website. Aan deze foto’s kunnen geen rechten/vergoedingen worden ontleend. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan Stichting Sidera Theaterproducties om dit beeldmateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de deelnemer schriftelijk bezwaar heeft aangetekend.

Privacy

 • In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt Stichting Sidera Theaterproducties persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van de inschrijving en de aanvraag van subsidie bij de gemeente Venlo. Daarnaast kan Stichting Sidera Theaterproducties de gegevens gebruiken om de deelnemers te informeren over nieuwe producties en activiteiten.

Aansprakelijkheid

 • Stichting Sidera Theaterproducties behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van de repetitie, contributie, alsmede in het docententeam aan te brengen.
 • Stichting Sidera Theaterproducties kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van deelnemers en/of derden of andere ongelukken op materieel gebied.
 • Stichting Sidera Theaterproducties is niet aansprakelijk voor enig letsel voor, tijdens of na deelname aan de repetities of voorstellingen.
 • Toegebrachte schade aan lokalen, zalen, materiaal e.d. door deelnemers zal verhaald worden op de deelnemer.

Interne participatie

 • Deelnemers worden geacht deel te nemen in een commissie, alwaar zij actief zullen zijn voor Stichting Sidera Theaterproducties. Voorkeuren voor specifieke commissies zullen geïnventariseerd worden, waarna het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties een commissie indeling maakt. Deze commissie indeling kan later (in wederzijds overleg) gewijzigd worden.
 • Commissies opereren onder leiding van een commissiehoofd, welke wordt aangesteld door
  het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties. De commissiehoofden werken samen met
  de docenten en het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties (vertegenwoordigd door
  de productieleider), waarbij de beslissingen van de docenten en productieleider bindend zijn.
 • Bij onvoldoende inzet bij de commissies behoudt Stichting Sidera Theaterproducties zich het
  recht om een deelnemer niet langer te laten meedoen.

Externe participatie

 • Deelnemers worden geacht deel te nemen aan activiteiten en/of evenementen die door het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties als essentieel worden bestempeld. Deelname aan overige activiteiten en/of evenementen georganiseerd door Stichting Sidera Theaterproducties, of activiteiten en/of evenementen waaraan Stichting Sidera Theaterproducties deelneemt, gebeurt op geheel vrijwillige basis.
 • Afwezigheid bij activiteiten en/of evenementen die door het bestuur van Stichting Sidera
  Theaterproducties als essentieel worden bestempeld, is alleen geoorloofd na overleg met het
  bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties.
 • Bij afwezigheid van deelnemers bij essentieel geachte activiteiten en/of evenementen kan
  door het bestuur van Stichting Sidera Theaterproducties compensatie worden geëist. De vorm
  of omvang van deze compensatie komt tot stand in overleg met de deelnemer in kwestie.

Klachten

 • Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverleningen. In eerste instantie mag dit mondeling medegedeeld worden aan een bestuurslid. Mocht dit niet passend of wenselijk zijn dan verzoeken wij u eventuele opmerkingen en/of klachten altijd schriftelijk in te dienen. Stichting Sidera Theaterproducties zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Klachten kunnen per email worden verzonden aan Stichting Sidera Theaterproducties t.a.v. Janina de Brito Figueiredo via info@sideratheaterproducties.nl.